Identiteit

De Bijbel in de basis

Wij geloven dat God de wereld heeft gemaakt en door zijn macht in stand houdt. We geloven ook dat Hij door Jezus’ offer ons redt en door zijn Heilige Geest een plan heeft voor ons leven. We leren hem kennen uit de Bijbel en uit de schepping om ons heen. Daarom geven we op Het Zwaluwnest Bijbelgetrouw onderwijs. Dat betekent dat we elke dag proberen te leven vanuit de richtlijnen die de Bijbel ons geeft. We willen Jezus volgen en leven uit de genade die Hij voor ons verdiend heeft. In onze school willen we dat dagelijks laten zien.

Christelijk? Hoe zie je dat?

Onze schooldagen beginnen en eindigen elke dag met gebed. Ook voor het middageten wordt er met de klas gebeden. We gebruiken hiervoor verschillende vormen: de leerkracht of een van de leerlingen bidt met de klas. Ook maken we gebruik van diverse andere vormen van gebed, zoals kringgebed. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf leren bidden.

Elke dag hebben we Bijbelles. We worden hierin ondersteund door onze methode Levend Water, die een rooster biedt voor de dagelijkse Bijbelverhalen. Deze methode ‘groeit mee’ met onze leerlingen: in de onderbouw komen vooral veel bekende, verhalende Bijbelverhalen voorbij, zoals de verhalen over Jozef in Egypte.
In de bovenbouw worden ook ingewikkelder Bijbelgedeelten besproken en komen er minder bekende Bijbelverhalen voorbij. Om een voorbeeld te noemen: in groep 8 besteden we  onder andere aandacht aan de visioenen van Daniël, waarbij leerlingen ook aan het denken worden gezet over Gods plan met hún leven.
Daarnaast biedt Levend Water ons een kader voor het leren over de Bijbel. In de bovenbouw worden wekelijks huiswerkopdrachten meegegeven rond de Bijbellessen van die week: leerlingen maken opdrachten bij de Bijbelverhalen en leren een Bijbeltekst uit het hoofd.

We zingen dagelijks; daarbij maken we gebruik van veel verschillende christelijke kinderliedjes. Alle liederen zijn tot eer van God en verheerlijken Zijn naam.

Jaarlijks organiseren we een themavieringen waarin we met onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden ons jaarthema in de aandacht zetten.

Christelijke feesten, zoals Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren krijgen ruim aandacht in onze klassen. In onze Bijbellessen bereiden we deze feesten voor, zodat leerlingen meegenomen worden in de viering van deze bijzondere momenten in het kerkelijk jaar.

In ons pedagogisch klimaat hebben we aandacht voor de normen en waarden van de visieboom!

Gebedsgroep

Het Zwaluwnest heeft een gebedsgroep van betrokken ouders die wekelijks samenkomen om voor de leerlingen, de leerkrachten, de klassen en de school te bidden. Wekelijks stellen zij een groep centraal en dragen de leerlingen op aan onze Hemelse Vader. Wij geloven dat er kracht uitgaat van ons gebed en we voelen ons gesteund door het gebed van mensen om ons heen.